Stata code

From Control Systems Technology Group
Jump to navigation Jump to search

cls

clear all

set more off

use "C:\Users\s130798\Documents\School\Year 3\Robots

everywhere\enquete\enquete data.dta"


//drop useless observations

drop if informedconsent == "Ik ga NIET akkoord, de enquête stopt hier."

drop tijdstempel informedconsent var38 var39 watzouuaandehuidigetilliftofmani


//transform from string to variable

replace watisuwrolindeverzorging = "verzorger" if watisuwrolindeverzorging ==

"Ik ben verzorger"

replace watisuwrolindeverzorging = "patient" if watisuwrolindeverzorging ==

"Ik ben patient"

keep if watisuwrolindeverzorging == "patient" | watisuwrolindeverzorging ==

"verzorger"

rename watisuwrolindeverzorging rol

rename watisuwgeslacht geslacht

replace geslacht = "1" if geslacht == "Vrouw"

replace geslacht = "2" if geslacht == "Man"

rename heeftugezondheidsklachten gezondheidsklachten

//replace gezondheidsklachten = "1" if gezondheidsklachten == "Ja"

//replace gezondheidsklachten = "2" if gezondheidsklachten == "Nee"

rename heeftuervaringmeteenpassieveofac ervaring

replace ervaring = "1" if ervaring == "Ja"

replace ervaring = "2" if ervaring == "Nee (Ga door naar voorkeuren tijdens verzorging)"

//drop if ervaring =="Nee (Ga door naar voorkeuren tijdens verzorging)"

//so only observations left that have experience with the device


//transform to ranges of ages

rename watisuwleeftijd leeftijd

recode leeftijd 0/40 = 1

recode leeftijd 41/60 = 2

recode leeftijd 61/80 = 3

recode leeftijd 81/100 = 4

drop if leeftijd <0 | leeftijd >100


//rename unclear variables

rename ikmaakmijvaakzorgenoverdekwalite kwaliteitnu

rename var37 kwaliteittoekomst

rename var44 belangrijkvoelen

rename var46 lichamelijkcontact1

rename tijdensdeverzorgingvindikhetfijn praatjemaken


//check for correct data etc

sum *

//drop a few unrevelant items for now (about characters)

drop ikbensnelenthousiast ikbeneenonafhankelijkpersoon

ikbennietsneloverstuurofangstig ikstaopenvoornieuweervaringen

ikbenrustigenstil ikleefzonderzorgen ikbenemotioneelstabiel ikbengelukkig


//reverse items & group in categories

//questions about technique

rename ikkangoedmettechniekomgaan techniek1

rename ikhebeeneigenmobieletelefoonofta techniek2

rename alsikietswildoenmeteenapparaathe techniek3

rename technischeapparatenvindikingewik techniek4

rename ikvindhetgeenprobleemomtechnisch techniek5

// 1 reverse

gen Rtechniek4 = 6- techniek4

//total mean of techniek calculated

egen techniek = rowmean(techniek1 techniek2 techniek3 techniek4 techniek5)


//questions about body contact

rename ikvindhetfijnomdehandvaniemandva lichamelijkcontact2

rename ikhebgeenprobleemmetlichamelijkc lichamelijkcontact3

rename wanneerikmijnietopmijngemakvoelv lichamelijkcontact4

//no reverse in lichamelijkcontact

egen lichamelijkcontact = rowmean(lichamelijkcontact1 lichamelijkcontact2 lichamelijkcontact3 lichamelijkcontact4)


//questions about talking

rename praatjemaken voice1

rename tijdensdeverzorgingwilikvragenku voice2

rename wanneerikmijnietopmijngemakvoelk voice3

//no reverse in voice

egen voice = rowmean(voice1 voice2 voice3)


//questions about personal attention

rename hetmaaktmijnietuitwieikhelpofdoo persoonlijk1

rename ikvindpersoonlijkeaandachtbelang persoonlijk2

rename belangrijkvoelen persoonlijk3

rename hetmaaktmijnietuitoferiemandopmi persoonlijk4

drop persoonlijk1 persoonlijk2 persoonlijk3 persoonlijk4

//persoonlijk 1-4 is not a good indication for interaction, maybe for later use


//questions about eye contact

rename ikwildemogelijkheidhebbenomieman oog1

rename oogcontactisbelangrijktijdenseen oog2

//no reverse in oog

egen oog = rowmean(oog1 oog2)


//total of ways of interaction

egen interactie = rowmean (oog voice lichamelijkcontact)

mean interactie


//poweranalysis

tab rol //see sample size

tabstat oog voice lichamelijkcontact, by(rol) stat(mean sd min max) total

col(stat) long format //see standard deviation

power twomeans 2 2.5, sd(0.7) power(0.8) alpha(0.05) //so we need 32

participants for each condition to have significant results

power twomeans 2 2.5, sd(0.7) n(58) alpha(0.05) //to compute power with given sample size -> 29 participants per group

// De power is oke. In een ideaal geval vinden we er nog 5-10 patienten bij

voor de enquete, zodat de power hoog genoeg is, maar we gaan voor nu toch

door met de analyse


//analysis

//round off means -> not neccessary

//gen interactierounded = interactie

//replace interactierounded=round(interactie, 1)

//gen oogrounded = oog

//replace oogrounded=round(oog, 1)

//gen voicerounded = voice

//replace voicerounded=round(voice, 1)

//gen lichamelijkcontactrounded = lichamelijkcontact

//replace lichamelijkcontactrounded=round(lichamelijkcontact, 1)


//welke manier van interactie krijgt de meeste voorkeur?

tabstat oog voice lichamelijkcontact, by(rol)

//oogcontact is de meeste voorkeur voor. Bij lichaamscontact zie je dat patienten dit niet graag willen. Ook is het opvallend dat de voorkeur voor stemcontact bij patienten wat minder is dan bij verzorgers, dit is niet wat onze hypothese is dus dit moeten we beter onderzoeken. Verder is het vershil bij lichaamscontact tussen verzorgers en patienten heel groot. Hier moet de correlatie ook onderzocht worden.


//H0: er zit geen verschil in de vraag naar interactie tussen patienten en verzorgers

ttest interactie, by(rol)

// wel een significant verschil, dus het is niet gelijk bij patienten en verzorgers


//H0: er zit geen verschil in voorkeur voor oogcontact tussen patienten en verzorgers

ttest oog, by(rol)

// geen significant resultaat


//H0: er zit geen verschil in voorkeur voor stem tussen patienten en verzorgers

ttest voice, by(rol)

// wel een significant resultaat, maar niet heel groot. Dus er zit wel een verschil tussen de voorkeur van verzorgers en patienten. Patienten vinden het minder belangrijk voor stemcontact


//H0: er zit geen verschil in voorkeur voor lichaamscontact tussen patienten en verzorgers

ttest lichamelijkcontact, by(rol)

// bij de laatste wel een significant verschil. H0 is rejected, dus: Er is wel een verschil in vraag naar lichamelijk contact bij patienten en verzorgers, patienten vinden dit minder belangrijk en/of fijn dan de verzorgers.


histogram kwaliteittoekomst, addlabels frequency by(rol) width(1) discrete start(0)