Enquête

From Control Systems Technology Group
Jump to navigation Jump to search

Aangezien de achterliggende USE-aspecten een grote rol spelen in het ontwerp van de robotische scheidsrechter is er een vragenlijst aangemaakt gericht op mensen die deel uitmaken van de User-groep en de Society-groep.
In deze vragenlijst wordt allereerst een oriënterende vraag gesteld om een beter overzicht te verkrijgen van de betrokkenheid van de ondervraagde bij dit onderwerp.
Hierna wordt een drietal vragen gesteld om te bepalen welke manieren van aangeven van beslissingen wordt geprefereerd door de ondervraagden.
Voorbeelden hiervan zijn licht- en geluid-signalen of weergave van beslissingen op een groot scherm.
Het doel van deze enquête is dus een overzicht krijgen van de wensen van het publiek betreffende de manier van weergave van beslissingen.
Resultaten hiervan zullen terug te zien zijn in het eindontwerp in de vorm van de meest geprefereerde optie of combinatie van opties.

De enquête is te maken/bekijken op de volgende link.

Resultaten

Hieronder worden de verschillende vragen met de verkregen resultaten weergegeven.

1. In hoeverre volgt u de sport voetbal?

In hoeverre volgt u de sport voetbal- - pie chart.png

2. Wat is uw mening over de verschillende opties om beslissingen duidelijk te maken aan de spelers en het publiek?
(In deze vraag is 1 gelijk aan meest negatief, 3 aan neutraal en 5 aan meest positief)

Wat is uw mening over de verschillende opties om beslissingen duidelijk te maken aan de spelers en h.png

In dit figuur geven de rode vlakken de ranges weer waarin de werkelijke waardes kunnen liggen als er niet alleen met een steekproef wordt gewerkt.
De zwarte lijn die over de waarde 3 loopt geeft de gemiddelde waarde weer en laat dus duidelijk zien welke opties onder- en boven-gemiddeld beoordeeld zijn.


3. Vind u de bovenstaande opties compleet genoeg, of ziet u liever een combinatie van meerdere weergaves?

Vind u de bovenstaande opties compleet genoeg, of ziet u liever een combinatie van meerdere weergave - pie chart.png

4. Als u bij de vorige vraag hebt geantwoord dat u liever een combinatie van verschillende opties ziet, welke opties zouden dit dan zijn?
(meerdere antwoorden mogelijk)

Als u bij de vorige vraag hebt geantwoord dat u liever een combinatie van verschillende opties ziet, - bar chart vertically.png

Foutenanalyse

Doordat deze enquête slechts een steekproef is, kunnen deze resultaten niet meteen als waarheid worden aangenomen voor de gehele doelgroep.
Aangezien persoonlijke ondervindingen en andere overwegingen grote verschillen kunnen opleveren is er altijd een fout in de percentages aanwezig.
Door deze fout te bepalen kan er een uitspraak gedaan worden over de betrouwbaarheid van de resultaten.
Deze analyse is toegepast op twee van de door ons gestelde vragen, namelijk bij vraag 2 en bij vraag 4.
Voor vraag 2 waren een aantal standaard formules beschikbaar die toegepast konden worden ter berekening van de standaarddeviatie en de afwijking.
Hierbij wordt gewerkt met een betrouwbaarheidsinterval van 95%.
De resultaten hiervan zijn te zien in het figuur hieronder en zijn ook verwerkt in het figuur bij vraag 2 onder het kopje "Resultaten".

Vraag2foutenanalyse.png


Voor vraag 4 is een minder gebruikelijke methode gehanteerd. Allereerst is er gekeken naar de Chi-kwadraat toetsing, maar dit bleek niet relevant genoeg voor ons.
Daarom wordt er simpelweg de afwijking van de gemeten waarden in vergelijking met de verwachte waarden gekeken.
Dit levert geen numerieke afwijkingen op maar geeft wel een duidelijk inzicht in welke opties sterk afwijking van de verwachting.
Hierbij is de verwachting dat de reacties evenredig verdeeld wordt over de verschillende opties en dat iedere respondent gemiddeld 2 opties kiest.
Deze afwijking kan als positief of negatief gezien worden, afhankelijk van de "richting" van de afwijking, negatief of positief.
De toepassing van deze methode is terug te zien in het figuur hieronder.

Vraag4foutenanalyse.png

Interpretatie

Uit de geanalyseerde resultaten is duidelijk te concluderen dat er binnen de User- en Society-groep een duidelijke voorkeur is voor het weergeven van beslissingen op een beeldscherm met ondersteuning van spraak of fluittonen geproduceerd door de robotische scheidsrechter. Deze onderdelen zullen we dus ook terug laten komen in ons ontwerp.
Dit is zeker haalbaar, aangezien we weergave van beslissingen op een beeldscherm kunnen vervangen door weergave op een laptop aangezien dit bijna op hetzelfde neer komt. Daarnaast zou het mogelijk moeten zijn om speakers te verbinden aan de drone of externe speakers te plaatsen, welke de spraak en fluittonen kunnen uitvoeren.Terug naar: PRE2015_2_Groep2