Uitwerking interview arbeidsdeskundige: Revision history

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

23 October 2015

  • curprev 19:0219:02, 23 October 2015S127932 talk contribs 27,177 bytes +27,177 Created page with ''''Kunt u in het kort toelichten wat een arbeidsdeskundige doet?''' Als arbeidsdeskundige zijn mijn werkzaamheden voor een deel het vaststellen van de arbeidsongeschiktheid van …'