Revision history of "Uitleg voor de kinderen"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 11:27, 17 October 2014S123280 talk contribs 958 bytes +958 Created page with 'PRE_Groep3 Voordat we de robot een verhaal laten vertellen geven we eerst een korte introductie aan de kinderen, zodat ze weten wat ze moeten doen. ''Hallo allemaal!'' …'