Revision history of "Transcript"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 13:11, 24 February 2019S150062 talk contribs 24,786 bytes +24,786 Created page with 'P: Wij doen dus zoals ik al zei een use project en wij zijn een beetje aan het kijken naar wat de mogelijkheden zijn voor robots in warenhuizen. Om te kijken hoe dat meer sociaal…'