Onderzoeksprotocollen

From Control Systems Technology Group
Revision as of 14:46, 16 October 2014 by S110309 (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Terug

4Achtergrondinformatie

Onderzoeksprotocollen

Ons onderzoek is gedaan volgens vaste protocollen. We hebben een protocol opgesteld voor bijvoorbeeld de dag waarop de proefpersonen kwamen voor AMIGO, maar ook voor de andere interactie. Door deze protocollen worden factoren door omstandigheden zo veel mogelijk geminimaliseerd, zodat alle resultaten betrouwbaar zijn en niet beïnvloed worden door verschillende oorzaken. Iedereen behandelen we hetzelfde en we proberen de omgeving ook zo veel mogelijk uniform te houden. Ook het onderzoek zelf en de doelstellingen zijn gebaseerd op een bepaald concepten waarop wij kunnen bouwen. Deze noemen we de onderzoeksmethoden.

Er zijn heel wat typen onderzoek te onderscheiden [2], want de aard en inhoud van een onderzoek verschilt per behoefte, vraag of doelstelling. Het meten van een imago van een bepaalde verschijning is een geheel ander onderzoek dan het meten van tevredenheid onder mensen over een bepaald product. Uit de lijst van typen onderzoeken die op de site van bron [2] staat, hebben wij dus het imago onderzoek. Wij willen weten hoezeer mensen zich angstig opstellen tegenover robots, en daarbij hoe we hier invloed op kunnen hebben.

Bij het type onderzoek kunnen we verschillende onderzoeksmethoden toepassen. De keuze ervan is afhankelijk van de informatie die we wensen te verkrijgen [1]. Er kan een algemeen onderscheid worden gemaakt tussen kwalitatieve en kwantitatieve methoden.

Kwantitatief onderzoek is het soort onderzoek waarbij een zeker aantal proefpersonen worden ondervraagd, en de resultaten worden cijfermatig weergegeven. Interessant zijn dan de verhoudingen, percentuele waardes van bepaalde zaken waarin je onderzoek doet en de conclusies die je eruit kan trekken.

Kwalitatief onderzoek gaat meer op de diepgaande informatie in, dus bijvoorbeeld waarom iemand een bepaalde mening heeft. Dit soort onderzoeken geven een beeld van wensen, ervaringen, meningen of behoeftes van de doelgroep.

Wij doen overduidelijk aan kwantitatief onderzoek, want we zijn van plan om mensen te vragen om een enquête in te vullen Deze enquête verwerken we in resultaten en nuttige waardes. Hieruit trekken we conclusies.

Binnen het kwantitatieve onderzoek zijn er vier categorieën om deze uit te voeren:

  • Face-to-face onderzoek, waarbij je de enquête mondeling afneemt. Dit kan zowel op straat of op afspraak met een marktonderzoeksorganisatie.
  • Online onderzoek, waarbij de enquête online wordt gezet om voor de proefpersonen op eigen tempo in te vullen. Dit kan in combinatie met beeld- en geluidmateriaal.
  • Schriftelijk onderzoek, waarbij de enquête schriftelijk aan de proefpersoon wordt gegeven om deze vervolgens in te vullen. Dit kan zowel per post als in een ruimte waarbij de enquêteur zelf aanwezig is.
  • Telefonisch onderzoek, waarbij de vragen telefonisch worden gesteld.

Wij hebben ervoor gekozen om een schriftelijk onderzoek te houden. Dit leek ons het meest passend bij ons onderzoek. We willen dat mensen op hun eigen tempo nadenken over de onderwerpen, en we willen dat dit gebeurt in een omgeving die zoveel mogelijk hetzelfde is in alle gevallen. We willen in ieder geval niet dat we ze op een directe manier confronteren met het onderwerp in de vorm van een mondeling gesprek. Dit geeft namelijk een soort tijdsdruk op de proefpersoon om te reageren. Die factor zorgt ervoor dat resultaten misschien te ver uit elkaar gaan liggen. Met een schriftelijke enquête kunnen ze er rustig over nadenken. Voor de online vorm van de enquête hebben we ook bewust niet voor gekozen, omdat dit wel eens te ingewikkeld wordt voor de doelgroep. Telefonisch onderzoek is helemaal uitgesloten, omdat men doorgaans hier niet van gediend is, en daarvoor is het onderzoek te lang.

Om de onderzoeksgroep te bepalen, zullen we een steekproef moeten opstellen. Willen we alle lagen van de samenleving bereiken en ondervragen, of willen we maar een bepaalde groep onderzoeken? Hiervoor bestaan twee soorten steekproeven [4]: een selecte en aselecte steekproef. Is onze doelgroep ongedefinieerd of specifiek gekozen? Wij hebben als doelgroep: alle mensen tussen 50 en 70 jaar. Dus wij hebben een selecte steekproef.

Bronnen

[1] http://www.allesovermarktonderzoek.nl/onderzoeksmethoden

[2] http://www.allesovermarktonderzoek.nl/typen-onderzoek

[3] http://www.rightmarktonderzoek.nl/methoden-onderzoek

[4] http://wetenschap.infonu.nl/onderzoek/47173-onderzoeksmethoden.html