Difference between revisions of "Ethiek PRE2Groep2"

From Control Systems Technology Group
Jump to navigation Jump to search
Line 70: Line 70:
==== - Wat gebeurd er met de mensen die geen chip bij zich hebben, zoals baby’s en kinderen? ====
==== Wat gebeurd er met de mensen die geen chip bij zich hebben, zoals baby’s en kinderen? ====
Voor kinderen geldt er dat zij zich moeten kunnen identificeren, wanneer zij gaan reizen [1]. Verder moeten kinderen zich ook kunnen identificeren in de zorg [1].  
Voor kinderen geldt er dat zij zich moeten kunnen identificeren, wanneer zij gaan reizen [1]. Verder moeten kinderen zich ook kunnen identificeren in de zorg [1].  
Wanneer kinderen in het buitenland zijn of in een zorginstantie, kan er vanuit worden gegaan dat er in de buurt van het kind een RFID chip zich bevindt. Echter in de noodsituatie kan er niet worden uitgegaan dat er in de buurt van het kind een RFID chip is.  
Wanneer kinderen in het buitenland zijn of in een zorginstantie, kan er vanuit worden gegaan dat er in de buurt van het kind een RFID chip zich bevindt. Echter in de noodsituatie kan er niet worden uitgegaan dat er in de buurt van het kind een RFID chip is.  
Line 80: Line 80:
Bron: [1] Paspoort of identiteitskaart voor kinderen (n.d.). Rijksoverheid. Geraadpleegd op 3-1-2015 om 12.42. http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/paspoort-en-identificatie/paspoort-of-identiteitskaart-voor-kinderen  
Bron: [1] Paspoort of identiteitskaart voor kinderen (n.d.). Rijksoverheid. Geraadpleegd op 3-1-2015 om 12.42. http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/paspoort-en-identificatie/paspoort-of-identiteitskaart-voor-kinderen  
[2] Microchip-implantaat (2014). Wikipedia. Geraadpleegd op 3-1-2015 om 12.43. http://nl.wikipedia.org/wiki/Microchip-implantaat
[2] Microchip-implantaat (2014). Wikipedia. Geraadpleegd op 3-1-2015 om 12.43. http://nl.wikipedia.org/wiki/Microchip-implantaat


==== Zullen mensen accepteren dat de tag wordt uitgelezen? ====
==== Zullen mensen accepteren dat de tag wordt uitgelezen? ====

Revision as of 14:59, 6 January 2015

Inleiding

Met het ethiek onderzoek is er onderzoek gedaan naar de ethische argumenten die kunnen opkomen, wanneer de rescue robot wordt ingezet. Hierbij is gekeken naar recht/privacy, acceptatie, veiligheid en acceptatie.

Tijdens het ethiek onderzoek is er geprobeerd om antwoord te geven op de volgende hoofdvragen:

  • Hoe betrouwbaar is het systeem van RFID en infrarood sensoren?
  • Welke argumenten zijn er voor/tegen het RFID/infrarood sensor systeem?

In het ethiek onderzoek zijn er deelvragen beantwoord, die uiteindelijk ervoor zorgen dat de hoofdvragen ook beantwoord zijn.

Resultaten per week

Resultaten week 4

Resultaten week 5

Resultaten week 6

Resultaten week 7


Recht/privacy

Is het toegestaan dat een extern bedrijf de RFID tags uitleest?

Voor ieder bedrijf geldt er dat de chips uitgelezen kunnen worden, wanneer zij een documentlezer hebben. Het is niet mogelijk voor het bedrijf om de vingerafdrukken op de chip in het paspoort uit te lezen [1]. Het is dus toegestaan om de RFID tags uit te lezen.

Bron: [1] Mag een bedrijf of organisatie de chip in mijn identiteitsbewijs uitlezen? (n.d). College bescherming persoonsgegevens. Geraadpleegd op 3-1-2015 om 12.21. https://www.mijnprivacy.nl/VeelgesteldeVragen/Pages/chip-identiteitsbewijs-uitlezen.aspx

Is het toegestaan dat mensen met de RFID chips worden gelokaliseerd?

Met een RTLS (Real Time Location System) is het mogelijk om de RFID chips te lokaliseren. Dit kan door het plaatsen van antennes op een strategische plaats [2]. Maar de vraag is of met behulp van dit systeem de mensen ook gelokaliseerd mogen worden. Voor GPS geldt er dat voor werknemers van een bedrijf, dat van de ondernemingsraad toestemming moet worden gevraagd [1]. Verder geldt er de Wet op Bescherming van Persoonsgegevens en moet er kunnen worden aangegeven dat het volgen noodzakelijk is [1]. Het is belangrijk dat de privacy van de persoon niet in het geding komt [1]. De Wet Registratie Persoonsgegevens stelt dat er geen privacy-inbreuk, mag worden gepleegd. Zo mag er geen informatie worden opgeslagen worden, zodat de informatie naar een bepaald persoon geleid kan worden [3]. De regels kunnen ook worden toegepast op RFID chips, dit zou betekenen dat het noodzakelijk is om de mensen te lokaliseren en dat de privacy van de slachtoffers niet wordt geschaad. Zo mag de persoonlijke informatie niet worden opgeslagen. Ook mag alleen in de noodsituatie het lokalisatie systeem worden aangezet.

Bron: [1]Baas mag personeel niet bespieden via GPS (2012). OfficeGrip. Geraadpleegd op 3-1-2015 om 12.26. http://officegrip.nl/baas-mag-personeel-niet-bespieden-via-gps/ [2]Real Time Location (RTLS) (n.d.). WIFI Advies. Geraadpleegd op 3-1-2015 om 12.27. http://www.wifi-advies.nl/technologie/real-time-location [3] GPS, C-track of Blackbox-systemen (n.d.). FNV. Geraadpleegd op 3-1-2015 om 12.29. http://www.fnvbondgenoten.nl/themas/or_en_pvt/or_en_privacy/artikelen/volgsystemen/


Zijn mensen verplicht om een paspoort bij zich te hebben met een RFID tag?

In Nederland geldt er een identificatieplicht. Dit betekend dat iemand zich moet kunnen identificeren als een controleur (politieagent, conducteur in het openbaar vervoer, BOA’s) hiernaar vraagt. Zonder reden mag er niet naar de identiteit van een persoon worden gevraagd [1]. Verder geldt er ook op het werk dat iemand zich iedere dag moet kunnen identificeren. Zo kan het zijn dat een werkplekcontrole wordt uitgevoerd [1]. Als de identiteit op het werk niet kan worden vastgesteld, bestaat een kans dat de persoon naar het politiebureau moet gaan. [1] In de zorg geldt er voor iedereen een identificatieplicht, ook voor minderjarige [1]. De identificatieplicht geldt niet voor een minderjarige die jonger is dan 14 jaar. [1] Mensen zijn dus niet verplicht om een RFID tag bij zich te hebben.

Bron: [1] Identificatieplicht (n.d.). Rijksoverheid. Geraadpleegd op 3-1-2015 om 12.30. http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/paspoort-en-identificatie/identificatieplicht

Hoe moet de wet worden aangepast, zodat er zeker vanuit gegaan kan worden dat iedereen opspoor baar is met behulp van RFID?

Wanneer de identificatieplicht veranderd wordt in een draagplicht, is er meer zekerheid dat iedereen een RFID chip bij zich heeft. Verder moet dit ook gaan gelden voor minderjarige mensen. Een probleem met de draagplicht is dat dit in strijd is met de rechten van het kind en het recht op eerbiediging van privé-, familie- en gezinsleven [1,2]. Een ander punt waardoor er in Nederland weerstand is, is door de Tweede Wereldoorlog. Door de identificatieplicht zijn er veel Joden gedood [1]. Wanneer de draagplicht wordt ingevoerd, zal er meer zekerheid zijn dat iedereen een RFID chip bij zich heeft.

Bron: [1] Ophef over identificatieplicht (2012). Privacy First. Geraadpleegd op 3-1-2015 om 12.31. https://www.privacyfirst.nl/privacy-first/columns/item/515-ophef-over-identificatieplicht.html [2] Wet- en Regelgeving (n.d.) . Overheid. Geraadpleegd op 3-1-2015 om 12.32. http://wetten.overheid.nl/zoeken_op/regeling_type_alle/titel_of_afkorting_%2522EVRM%2522/artikelnr_%25228%2522/datum_02-01-2015/deeplink

Hoeveel mensen hebben een RFID tag bij zich, zoals paspoort, bankpas of ov-chipkaart?

In 2013 waren er ruim 25 miljoen ID-kaarten, paspoorten en rijbewijzen in omloop [1]. Verder zijn er 27.7 miljoen bankpassen en 5.6 miljoen creditcards in omloop. Ook zijn er ook nog 7.5 miljoen bruikbare persoonlijke OV-chipkaarten in omloop [1]. Dit komt gemiddeld neer op 3 private identiteitsdragers per persoon [1]. Deze kaarten worden natuurlijk niet altijd bijgedragen. De gevolgen hiervan kunnen gevonden worden in Verantwoordelijkheid.

Bron: [1] Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties(12-12-2013). Identiteit in Cijfers. 1-22.

Acceptatie

Zullen mensen het accepteren als een robot helpt in een ramp situatie?

Om de overlevingskans van een overlevende te bevorderen, kan met een rescue robot het slachtoffer gemonitord worden [1]. Verder kan het slachtoffer op zijn gemak worden gesteld door de rescue robot [1]. Dit hangt af van de benadering van de rescue robot naar het slachtoffer [2]. Mensen zullen meer op hun gemak zijn bij de robot als de robot in een emotionele stand staat [2]. In de emotionele stand wordt het slachtoffer langzamer benaderd en zal de robot meer georiënteerd blijven op het slachtoffer [2]. Wanneer de rescue robot, de persoon dus op een goede manier benadert, zal de overlevingskans van de persoon verhoogd worden. Verder zal de persoon ook meer op zijn gemak zijn en zal eerder een robot accepteren in een ramp situatie.

Bron: [1] R.R. Murphy, M. Minson, S. Egawa (2013). Interacting with trapped victims using robots. IEEE (2013). 32-37. [2] C. L. Bethel, C. Bringes, R.R. Murphy (2009). Non-facial and non-verbal affective expression in appearance-constrained robots for use in victim management: robots to the rescue! ACM (2009). 191.


Wat gebeurd er met de mensen die geen chip bij zich hebben, zoals baby’s en kinderen?

Voor kinderen geldt er dat zij zich moeten kunnen identificeren, wanneer zij gaan reizen [1]. Verder moeten kinderen zich ook kunnen identificeren in de zorg [1]. Wanneer kinderen in het buitenland zijn of in een zorginstantie, kan er vanuit worden gegaan dat er in de buurt van het kind een RFID chip zich bevindt. Echter in de noodsituatie kan er niet worden uitgegaan dat er in de buurt van het kind een RFID chip is. Een maatregel om er voor te zorgen dat kinderen wel een RFID chip bij zich hebben, is het inbrengen van een microchip-implantaat, dit zal een RFID tag zijn [2]. Echter bestaat er bij deze maatregel wel een kans op medische problemen, zoals afstotingsreacties, schade tijdens de plaatsing van de chip en gezwellen [2]. Verder bestaat er ook een kans dat de RFID tag wordt gehackt [2]. Wanneer er echter geen informatie op de RFID tag wordt geplaatst, is dit geen probleem. Er zijn ook ethische vraagstukken over deze microchip. Zo kan de privacy van de mens geschaad worden, doordat de microchip niet beveiligd is en doordat er medische problemen optreden [2]. Om er zeker van te zijn dat alle kinderen een chip hebben, kan dit in de wet worden opgenomen dat ieder kind een chip heeft. Echter zijn er in de Verenigde Staten al staten die een wet hebben aangenomen, dat dit verboden is [2]. Verder zal tijdens de reddingsoperatie de reddingswerkers, nog altijd verantwoordelijk zijn voor het redden van de slachtoffers. Zij moeten er dus voor zorgen, dat ook mensen zonder chip gered zullen worden (zie Verantwoordelijkheid voor verdere uitleg). Een aanpassing aan de robot met sensoren, kan zijn dat deze altijd de warmte van de omgeving opneemt, ook als er geen RFID chip in de buurt is. Hierdoor kan de reddingswerker bepalen waar gezocht gaat worden, ook al geeft de robot aan dat daar geen mens ligt.

Bron: [1] Paspoort of identiteitskaart voor kinderen (n.d.). Rijksoverheid. Geraadpleegd op 3-1-2015 om 12.42. http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/paspoort-en-identificatie/paspoort-of-identiteitskaart-voor-kinderen [2] Microchip-implantaat (2014). Wikipedia. Geraadpleegd op 3-1-2015 om 12.43. http://nl.wikipedia.org/wiki/Microchip-implantaat

Zullen mensen accepteren dat de tag wordt uitgelezen?

De chips in Nederlandse reisdocumenten zijn beveiligd. De overheid heeft er voor gezorgd dat de communicatie versleuteld plaatsvind. Hierdoor is de chip onleesbaar door ongeautoriseerde instanties [1]. Tijdens het zoeken van de slachtoffers, zullen er geen gegevens worden ontvangen. Alleen de plaats van de RFID-tag wordt gelokaliseerd.

Bron: [1] Wat is een elektronisch reisdocument en welke gegevens bevat de chip hierin? (n.d.). Rijksoverheid. Geraadpleegd op 3-1-2015 om 12.45. http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/paspoort-en-identificatie/vraag-en-antwoord/wat-is-een-elektronisch-reisdocument-en-welke-gegevens-bevat-de-chip-hierin.html

Veiligheid

Aansprakelijkheid